Tạo box mở rộng có chữ top trong vùng mã riêng của phần vị trí để bổ sung nội dung khu vực này.
Tạo box mở rộng có chữ bottom trong vùng mã riêng của phần vị trí để bổ sung nội dung khu vực này.
Tạo box mở rộng có chữ ls-ads trong vùng mã riêng của phần vị trí để bổ sung nội dung khu vực này.
Tạo box mở rộng có chữ rs-ads trong vùng mã riêng của phần vị trí để bổ sung nội dung khu vực này.